Hoe wordt je een Boeddhist

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zen Buddhistische non
Theravada monnik
Tibetaans Boeddhistische monnik

In de boeddhistische leer zijn er verschillende codes van morele discipline voor de lekengemeenschap en voor de kloostergemeenschap van boeddhistische monniken en nonnen. Voor de lekengemeenschap is de minimale moraliteitscode die van hen wordt verwacht, wat bekend staat als Pancha-sila, of 5 leefregels, waarvan wordt verwacht dat ze deze regelmatig in praktijk brengen. Deze 5 voorschriften zijn de basiscode van morele discipline in beide van de twee belangrijkste tradities van het boeddhisme die bekend staan ​​als de Theravada- en Mahayana boeddhisme. Er is ook een hogere code die bestaat uit 8 voorschriften die lekenboeddhisten mogen beoefenen op speciale religieuze dagen zoals de dag van de volle maan of de dag van de nieuwe maan van de maand en ook tijdens sommige meditatieretraites. Van degenen die het boeddhistische kloosterleven betreden, wordt verwacht dat ze 10 voorschriften in acht nemen met 227 aanvullende regels voor boeddhistische monniken en 311 aanvullende regels voor boeddhistische nonnen. In de Theravada-traditie van het boeddhisme, voornamelijk beoefend in Sri-Lanka, Myanmar, Thailand, Cambodja en Laos.

Als iemand Boeddhist wilt worden belooft diegene zich te houden aan deze morele codes. Daarnaast neemt hij of zij Toevlucht. Dit is het bewust uitspreken van je bereidheid aan Boeddha, Dhamma en de Sangha.

Toevlucht nemen

Alvorens de bovenstaande vijf voorschriften te volgen, zullen de meeste praktiserende boeddhisten hun toevlucht zoeken tot de drievoudige edelsteen, namelijk de Boeddha, de Dhamma en de Sangha, Binnen deze context betekent Boeddha de "Ontwaakte" of "Verlichte", de Dhamma verwijst naar Boeddha's leringen en de Sangha vertegenwoordigt de monastieke gemeenschap van monniken en nonnen die of de volledige bevrijding hebben bereikt of aspiranten zijn van het hogere spirituele pad. Toevlucht nemen is door de volgende formule te reciteren:

Buddham saranam gachchami
Ik zoek toevlucht bij de Boeddha

Dhammam saranam gachchami
Ik zoek mijn toevlucht in de Dhamma

Sangham saranam gachchami
Ik zoek mijn toevlucht in de sangha

De 5 voorschriften

De 5 voorschriften, die verwijzen naar vier lichamelijke handelingen en één verbale handeling, zijn de minimale ethische code voor lekenboeddhisten om de bekwame deugden van lichamelijke en verbale handelingen te ontwikkelen die ze idealiter hun hele leven zouden moeten naleven. Het zijn geen rigide en onbuigzame regels of geboden van God of een andere hogere goddelijke autoriteit met gepaste straffen als ze niet strikt worden nageleefd of beloningen voor het correct naleven ervan. Het zijn richtlijnen of trainingsregels die lekenboeddhisten vrijwillig en op eigen initiatief aannemen met begrip van de voordelen voor zichzelf en anderen. In het boeddhisme is elk individu verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geluk en lijden als gevolg van hun acties op basis van de universele wet van oorzaak en gevolg.

Naleving van de vijf voorschriften louter om sociaal gebrek aan respect te vermijden of uit angst voor straf voor het overtreden van de bestaande wetten van het land of van God of andere hogere goddelijke autoriteiten, zal de beoefenaar geen enkel moreel of spiritueel voordeel opleveren. Sommige boeddhisten reciteren de vijf voorschriften bij speciale gelegenheden of zelfs regelmatig zonder de intentie om ze na te leven, maar dit zal geen enkel voordeel opleveren voor henzelf of voor anderen. De voorschriften op zichzelf bezitten geen magische krachten om enig voordeel te verlenen aan degenen die ze reciteren maar ze niet correct naleven. In de meeste boeddhistische landen is het gebruikelijk om de drie toevluchtsoorden en de vijf voorschriften te reciteren voordat een religieuze gebeurtenis begint.

zich te onthouden van het doden van levende wezens

In deze context omvatten levende wezens niet alleen mensen, maar alle levende wezens, zowel groot als klein, inclusief dieren, insecten, enz. die onze omgeving met ons delen. Naast het doden valt ook elke vorm van het schaden, verwonden, martelen en mishandelen van een levend wezen in de geest van dit voorschrift. Vernietiging van een leven tijdens het uitoefenen van iemands professionele activiteiten, maar ook bij sportieve activiteiten voor plezier of competitie zoals jagen, vissen en racen, kan ook onder dit voorschrift vallen. De intentie of wil, in het Pali cetana genoemd , is een belangrijke factor bij het uitvoeren van een moorddaad die door een persoon kan worden gedaan, direct door zijn eigen lichamelijke acties of indirect door instructies of bevelen aan anderen te geven om de daad uit te voeren. van doden.

Er zijn vijf factoren die nodig zijn om de daad van het doden binnen dit voorschrift te voltooien:

 • Er moet een levend wezen zijn
 • Het besef dat het een levend wezen is
 • De intentie of wil om dat levende wezen te doden
 • Een bepaalde methode toepassen om dat levende wezen te doden
 • De dood van dat specifieke levende wezen door die actie

Zoals blijkt uit deze vijf factoren, zijn het besef dat het object van deze actie een levend wezen is en de intentie of wil om dat levend wezen te doden belangrijke factoren, en alleen wanneer dat levend wezen zijn leven verliest als gevolg van de actie dat dit voorschrift wordt beschouwd als volledig geschonden. De drie wortels van ongezonde acties van hebzucht, haat en begoocheling kunnen aanleiding geven tot de actie van het doden, hetzij afzonderlijk of in combinatie met elkaar. Doden geworteld in haat wordt als ernstiger beschouwd dan doden geworteld in hebzucht. Ook kan een daad van moord met voorbedachten rade moreel verwerpelijker zijn dan een impulsieve moord, en de morele kwaliteiten van het slachtoffer kunnen ook van invloed zijn op de ernst van de overtreding. Het doden van een mens kan bijvoorbeeld als ernstiger worden beschouwd dan het doden van een dier,Arahant) zal ernstige gevolgen hebben.

zich onthouden van het nemen van dat wat niet gegeven is

Dit voorschrift omvat het stelen of wegnemen van iets dat rechtmatig aan iemand anders toebehoort en dat niet door de respectieve eigenaar aan zichzelf wordt aangeboden of gegeven. Naast diefstal kunnen ook andere vormen van het wegnemen van zaken die van anderen zijn door middel van diefstal, fraude of bedrog, evenals elke vorm van levensonderhoud waarbij sprake is van enige vorm van bedrog, omkoping, uitbuiting en manipulatie, onder dit voorschrift vallen. Werknemers die de taken waarvoor ze worden betaald niet vervullen, werkgevers die hun werknemers niet voldoende betalen voor het werk dat ze uitvoeren, misbruik van eigendommen van werkgevers of de staat, en handelaren die goederen van lage kwaliteit of laag gewicht aan klanten verkopen, kunnen allemaal worden overwogen binnen dit voorschrift vallen.

Er zijn vijf factoren die nodig zijn voor het voltooien van de daad van stelen binnen dit voorschrift:

 • Een object dat van iemand anders is
 • Het besef dat het van iemand anders is
 • De intentie of wil om het te stelen
 • Het proces van het nemen van dat object
 • In bezit nemen van het object

Net als bij het eerste voorschrift is de intentie of wil om iets te stelen dat bewust van een andere persoon is, een belangrijke factor bij het overtreden van het voorschrift. Een daad van stelen kan zijn oorsprong vinden in elk van de drie ongezonde wortels van hebzucht, haat en waanvoorstellingen, hoewel hebzucht de meest voorkomende wortel is.

zich onthouden van seksueel wangedrag

Naast seksueel wangedrag, is dit voorschrift door sommigen ook geïnterpreteerd als wangedrag in alle sensuele genoegens van elk zintuig van het lichaam.

Ongepaste seksuele relaties omvatten het hebben van een seksuele relatie die wordt verzorgd door haar ouders, broer, zus of andere familieleden, evenals iemand die getrouwd is of verloofd is. Seksuele relaties met naaste verwanten, die volgens de traditie verboden kunnen zijn, en met religieuze nonnen vallen ook onder dit voorschrift.

Seksuele relaties waarbij geweld, geweld, chantage, bedrog, bedreiging en omkoping betrokken zijn, kunnen ook in de geest van dit voorschrift worden opgenomen. Er zijn vier factoren die nodig zijn om de daad van seksueel wangedrag binnen dit voorschrift te voltooien;

 • Een seksuele partner die als illegaal of ongeoorloofd wordt beschouwd
 • Intentie om een ​​seksuele activiteit met die persoon aan te gaan
 • Het aangaan van een seksuele activiteit met die persoon
 • Genieten van de seksuele activiteit

In de meeste gevallen waarbij dit voorschrift wordt overtreden, kan de grondoorzaak hebzucht zijn, hoewel hebzucht in sommige gevallen kan worden geassocieerd met de andere twee ongezonde wortels van haat en waanideeën.

zich onthouden van het vertellen van leugens

Dit voorschrift omvat valse spraak met de opzettelijke bedoeling om een ​​andere persoon te misleiden. We houden er niet van om voorgelogen te worden en waarderen de eerlijkheid van anderen in onze gemeenschap. Evenzo zullen anderen er ook niet van genieten om voorgelogen te worden en zullen ze eerlijkheid van ons waarderen. Valse spraak kan ook via non-verbale middelen zijn, zoals gebaren en schriftelijke communicatie.

Er zijn vier factoren die nodig zijn om de daad van valse spraak binnen dit voorschrift te voltooien:

 • Een onwaarheid
 • De intentie om een ​​andere persoon of personen te misleiden
 • Poging om de onwaarheid over te brengen aan de andere persoon of personen
 • De onwaarheid overbrengen aan de andere persoon of personen die de betekenis ervan begrijpen
 • De grondoorzaak van het overtreden van dit voorschrift door valse spraak kan elk van de drie ongezonde wortels van hebzucht, haat en waanideeën zijn, afzonderlijk of in combinatie met andere factoren.

zich onthouden van bedwelmende middelen

De stoffen die in dit voorschrift zijn opgenomen, kunnen gefermenteerde alcoholen zijn, zoals bier, wijn en cider, gedistilleerde alcoholen zoals whisky, cognac, wodka, gin, arak en rum, en bedwelmende drugs zoals marihuana, cocaïne, heroïne, amfetaminen, opium en vele andere dergelijke. stoffen. Alcohol en andere bedwelmende middelen kunnen stoornissen veroorzaken in bewustzijn, zintuigen, aandacht, waarneming, mentale en fysieke zelfbeheersing en leiden tot achteloosheid. Een belangrijk aspect van dit voorschrift is dat iemand die dit voorschrift overtreedt, in staat is om ook de andere vier voorschriften te overtreden.

Er zijn vier factoren die nodig zijn om het gebruik van alcohol of bedwelmende middelen binnen dit voorschrift te voltooien:

 • Het bedwelmende middel is beschikbaar
 • Intentie om het te nemen
 • Het proces om het te nemen
 • De inname van het bedwelmende middel

De grondoorzaken voor het overtreden van dit voorschrift zijn voornamelijk hebzucht en waanvoorstellingen en er moet worden opgemerkt dat het innemen van alcohol of andere bedwelmende middelen in medicijnen voor medische doeleinden niet neerkomt op het overtreden van het voorschrift.

Gezien het feit dat van alle vijf voorschriften wordt verwacht dat men zich onthoudt van het uitvoeren van bepaalde fysieke en verbale handelingen, kan men zich afvragen of de voorschriften veronderstellen dat degenen die ze naleven alleen negatief gedrag vertonen in plaats van enig positief gedrag. Dit is echter niet het geval, aangezien elk voorschrift zowel een negatief als een positief aspect heeft en hoewel het moeilijk kan zijn om strikte richtlijnen op te stellen met betrekking tot abstracte kwaliteiten zoals mededogen, welwillendheid, vrijgevigheid, eerlijkheid en tevredenheid, is het veel gemakkelijker om ze te ontwikkelen. zodra hun negatieve tegenhangers onder controle zijn.

de 5 voorschriften voor burgers

In de Dhammika sutta van de Khuddaka Nikaya, (verzameling van de kleine toespraken van de Boeddha), presenteert de Boeddha de vijf voorschriften die huisbewoners in acht moeten nemen om een ​​leven van goede zedelijkheid te behouden. Bovendien heeft Boeddha, naast het zich onthouden van het plegen van een bepaalde fysieke of verbale ongezonde handeling, ook het onthouden van het aanzetten van anderen tot het plegen van dezelfde handelingen binnen de voorschriften opgenomen.

 • Dood of kwets geen levende wezens en zet anderen niet aan om levende wezens te doden
 • Vermijd het nemen van wat niet wordt gegeven of het aanzetten van anderen om dit te doen
 • Neem het celibaat in acht of vermijd op zijn minst overspel
 • Lieg niet en zet anderen niet aan om te liegen
 • Drink geen alcohol en gebruik geen bedwelmende middelen of zet anderen hiertoe niet aan

Positieve effecten

 • Voor het eerste voorschrift is het vermijden of het negatieve aspect om je te onthouden van het doden van levende wezens, terwijl het tegenovergestelde of positieve aspect is om liefdevolle vriendelijkheid, mededogen en welwillendheid voor alle levende wezens te ontwikkelen.
 • Voor het tweede voorschrift is het negatieve aspect om je te onthouden van het nemen van wat niet wordt gegeven, terwijl het positieve aspect is om de kwaliteiten van eerlijkheid, vrijgevigheid en respect voor de rechten van anderen op hun eigendom te ontwikkelen.
 • Voor het derde voorschrift is het negatieve aspect om je te onthouden van seksueel wangedrag, terwijl het positieve aspect is om de kwaliteiten van respect voor het huwelijk en relaties te ontwikkelen, evenals zelfbeheersing met betrekking tot sensuele verlangens.
 • Voor het vierde voorschrift is het negatieve aspect om je te onthouden van het vertellen van leugens, terwijl het positieve aspect is om de gewoonte van ware spraak te ontwikkelen.
 • Voor het vijfde voorschrift is het negatieve aspect om je te onthouden van het nuttigen van alcohol en andere bedwelmende middelen, terwijl het positieve aspect is om helderheid van geest en oplettendheid te ontwikkelen.

In de Vyagghapajja sutta van de Anguttara Nikaya, (verzameling van de numerieke verhandelingen van de Boeddha), heeft Boeddha observatie van de vijf voorschriften opgenomen als een van de vier factoren die leiden tot geluk in toekomstige levens, terwijl de andere drie factoren geloof, vrijgevigheid en wijsheid zijn.

nog meer voordelen

Voordelen van het handhaven van moraliteit door het naleven van de vijf voorschriften:

 • Aanwezigheid van een zuiver geweten zonder schuldgevoelens, wroeging of angst die kunnen ontstaan ​​door het overtreden van een van de voorschriften
 • Een goede reputatie met respect en vertrouwen onder de leden van iemands gemeenschap
 • Vermogen om in vrede en harmonie te leven met anderen in de samenleving
 • Zal geen problemen krijgen met de gerechtelijke autoriteiten
 • Moraliteit is de fundamentele basis voor concentratiemeditatie waardoor diepere stadia van concentratie, Jhanas genaamd, kunnen worden bereikt
 • Moraliteit is de fundamentele basis voor de ontwikkeling van het boeddhistische spirituele pad dat bestaat uit moraliteit, concentratie en wijsheid die leidt tot de uiteindelijke bevrijding van menselijk lijden – Nibbana
 • De mogelijkheid om vredig te sterven zonder angst of verwarring
 • Wedergeboorte in menselijke of hemelse werelden
 • Als herboren als mens

voordelen per voorschrift

 • Naleving van het eerste voorschrift zal resulteren in een lang leven
 • Naleving van het tweede voorschrift zal resulteren in voorspoed
 • Naleving van het derde voorschrift zal resulteren in populariteit
 • Naleving van het vierde voorschrift zal resulteren in een goede reputatie
 • Naleving van het vijfde voorschrift zal resulteren in helderheid van geest en wijsheid
 • Aanmoediging voor anderen om moreel gedrag te ontwikkelen door een positief voorbeeld voor hen te zijn
 • Gevolgen van het overtreden van de vijf voorschriften

Bronnen

 • Bhikkhu Bodhi (1994) Going for Refuge, Taking the Precepts, Buddhist Publication Society, 282/284, Kandy, Sri Lanka
 • The Discourse Collection: Selected Texts from the Sutta Nipata (1983), translation by John D. Ireland, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka
 • Narada Thera (1985) Everyman’s Ethics: Four Discourses of the Buddha, Buddhist Publication Society, Kandy, Sri Lanka
 • Bhikkhu Bodhi 2012, Vipaka sutta, The Numerical Discourses of the Buddha, Anguttara Nikaya, Wisdom Publications
 • Arnold, Sir Edwin, The Light of Asia, CreateSpace Independent Publishing Platform (6 Aug. 2013)
 • Dr. Ari Ubeysekara, Pancha Sila: Five Precepts of Buddhist Morality