Nichiren-boeddhisme

Uit dharma-lotus.nl
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Categorie indeling
Home
Boeddhisme
Boeddhistische stromingen
'Boeddhistische stromingen
Buddhist sects.png
Boeddhistische stromingen
Boeddhistische stromingen
Bostraditie
Dzogchen
Geschiedenis boeddhistische Tantra
Mahayana boeddhisme
Nichiren boeddhisme
Ontstaan stromingen
Theravada boeddhisme
Tibetaans boeddhisme
Zen boeddhisme
Zuivere land boeddhisme
Dhamma wiel

De Nichiren is ontstaan in de 13e-eeuwse Japan. Geworteld in de diepgaande leringen van de Lotus-soetra, plaatst het Nichiren-boeddhisme het concept van inherente boeddhaschap centraal, en benadrukt het dat elke persoon het potentieel heeft om verlichting te bereiken in dit leven.

Lotus-soetra

Het Nichiren-boeddhisme is een tak van het Mahayana boeddhisme die ontstond in het 13e-eeuwse Japan, gesticht door de monnik Nichiren (1222–1282). Het wordt gekenmerkt door zijn focus op de Lotus Soetra, een van de meest invloedrijke teksten van het Mahayana-boeddhisme, die Nichiren identificeerde als de definitieve leer van Gautama de Boeddha. Deze school van Boeddhisme onderscheidt zich door de nadruk op de praktische verwezenlijking van verlichting in dit leven, in deze wereld en door wie dan ook.

De filosofie van het Nichiren-boeddhisme draait om het concept van de inherente waardigheid en waarde van alle mensen en het leven zelf. Het stelt dat elk individu het potentieel bezit voor Boeddhaschap, en dit potentieel kan worden verwezenlijkt door correcte oefening en geloof in de Lotus Soetra. Het uiteindelijke doel van het Nichiren-boeddhisme is om het welzijn van alle mensen te bewerkstelligen door individuen in staat te stellen hun aangeboren wijsheid en mededogen te realiseren.

Nam-myoho-renge-kyo

De kernbeoefening van het Nichiren-boeddhisme is het reciteren van de uitdrukking "Nam-myoho-renge-kyo", wat vertaald kan worden als "Ik wijd mezelf toe aan de Mystieke Wet van de Lotus Soetra" of "De Wet van de Lotus van het Wonderbaarlijke". Dharma". Deze mantra-achtige zin belichaamt volgens Nichiren de hele Lotus Soetra en vat de diepste leer ervan samen: dat alle wezens het potentieel voor verlichting bezitten.

Naast het gezang gebruiken Nichiren-boeddhisten ook het gebruik van een mandala die bekend staat als een Gohonzon, een kalligrafische rol met de inscriptie door Nichiren, als een focus voor meditatie en toewijding. De Gohonzon, in combinatie met het gezang, wordt gezien als een praktische methode om het inherente potentieel van Boeddhaschap te realiseren.

Het Nichiren-boeddhisme onderscheidt zich verder door zijn actieve betrokkenheid bij de wereld. Nichiren zelf stond bekend om zijn felle kritiek op de politieke en religieuze instellingen van zijn tijd, en zijn volgelingen houden zich vaak bezig met sociaal en vredesactivisme. In de huidige tijd heeft Soka Gakkai International (SGI), een van de grootste lekenorganisaties die het Nichiren-boeddhisme beoefent, een voortrekkersrol gespeeld bij verschillende vredes-, culturele en educatieve activiteiten over de hele wereld.

Wie was Nichiren Daishonin?

Nichiren Daishonin (1222-1282) was een boeddhistische monnik en filosoof uit Japan die een unieke interpretatie van het Mahayana-boeddhisme ontwikkelde, dat bekend werd als het Nichiren-boeddhisme. Zijn leven en leringen hebben een aanzienlijke invloed gehad op het religieuze, sociale en culturele leven van Japan en hebben de levens van miljoenen mensen over de hele wereld blijven beïnvloeden.

Nichiren werd geboren in een tumultueuze periode in de Japanse geschiedenis, gekenmerkt door politieke instabiliteit, sociale onrust en natuurrampen. Deze omstandigheden vormden zijn religieuze kijk en brachten hem ertoe een vorm van boeddhisme te zoeken die een praktische oplossing kon bieden voor het lijden van de mensen.

Toen hij begin twintig was, ging Nichiren een boeddhistisch klooster binnen en ondernam hij een uitgebreide studie van de verschillende boeddhistische soetra's. Door zijn studies raakte hij ervan overtuigd dat de Lotus Soetra de ultieme waarheid van het boeddhisme vertegenwoordigde en dat alle andere boeddhistische leringen in vergelijking daarmee voorlopig of onvolledig waren.

Op 32-jarige leeftijd verklaarde Nichiren dat de Lotus Soetra de definitieve leer van de Boeddha was, en hij vestigde de praktijk van het chanten van "Nam-myoho-renge-kyo" als een middel om de leer te belichamen en te actualiseren. De uitdrukking is een eerbetoon aan de Lotus Soetra ("Myoho-renge-kyo" vertaalt naar "de Mystieke Wet van de Lotus Soetra"), en "Nam" is een Sanskrietterm die betekent om iemands leven te wijden.

De leringen van Nichiren werden niet goed ontvangen door de religieuze en politieke autoriteiten van zijn tijd, aangezien hij zeer kritisch was over andere boeddhistische sekten die in Japan heersten en de regering die hen steunde. Hij werd geconfronteerd met talloze vervolgingen, waaronder meerdere aanslagen op zijn leven, ballingschap en openbare veroordeling. Deze tegenslagen weerhielden hem echter niet; in plaats daarvan dienden ze om zijn overtuiging en toewijding om zijn leringen te verspreiden, te versterken.

Nichiren staat ook bekend om zijn productieve geschriften, gezamenlijk de 'Gosho' genoemd. Deze brieven, verhandelingen en opgenomen mondelinge leringen dienen als de primaire bron van zijn filosofie en doctrine. Zijn geschriften richtten zich vaak tot zijn volgelingen en boden begeleiding, aanmoediging en uitleg van zijn interpretatie van het boeddhisme.

Na zijn dood werd Nichiren door zijn volgelingen 'Daishonin' genoemd, een eretitel die 'Grote Wijze' betekent. Tegenwoordig wordt Nichiren Daishonin door sommige scholen van het Nichiren-boeddhisme vereerd als de belichaming van de eeuwige Boeddha, en zijn leringen blijven beoefenaars over de hele wereld inspireren en begeleiden.

Kernleer van het Nichiren-boeddhisme

Het Nichiren-boeddhisme, een onderscheidende tak van het Mahayana-boeddhisme, is geworteld in verschillende kernleringen die het onderscheiden van andere boeddhistische tradities. Deze leringen zijn voornamelijk gebaseerd op de geschriften en interpretaties van Nichiren Daishonin. De belangrijkste principes van het Nichiren-boeddhisme kunnen in de volgende punten worden samengevat:

 • Voorrang van de Lotus Soetra: Het Nichiren-boeddhisme plaatst de Lotus Soetra op de voorgrond van de boeddhistische leringen en beweert dat het de ultieme en meest diepgaande leringen van de Boeddha zijn. De Lotus Soetra onderstreept het concept van de inherente boeddhaschap van alle wezens, een principe dat centraal staat in de leringen van Nichiren.
 • Nam-myoho-renge-kyo-mantra: Nichiren vestigde de beoefening van het chanten van "Nam-myoho-renge-kyo" als de primaire methode van boeddhistische beoefening. Deze uitdrukking vertaalt zich naar "Ik wijd mezelf toe aan de Mystieke Wet van de Lotus Soetra" en wordt verondersteld individuen in staat te stellen de Boeddhaschap aan te boren die inherent is aan hun leven, wijsheid, moed en mededogen.
 • De gohonzon: Nichiren schreef een mandala die bekend staat als de Gohonzon, een grafische weergave van de verlichte werkelijkheid beschreven in de Lotus Soetra. Nichiren-boeddhisten verankeren deze mandala in hun huizen en concentreren zich erop tijdens hun chanten, omdat wordt aangenomen dat het dient als een spiegel die de inherente Boeddhaschap in hun leven weerspiegelt.
 • Menselijke revolutie: Dit concept is fundamenteel in het Nichiren-boeddhisme en pleit voor de diepgaande transformatie van het leven van een individu door middel van boeddhistische beoefening. Aangenomen wordt dat deze "menselijke revolutie" leidt tot persoonlijk geluk en bijdraagt ​​aan de vrede en verbetering van de samenleving.
 • Betrokken boeddhisme: Het Nichiren-boeddhisme bevestigt het belang van het toepassen van boeddhistische principes in het dagelijks leven en de samenleving. Het moedigt actieve betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties, het streven naar vrede en de bevordering van cultuur en onderwijs aan.
 • Tien werelden: In het Nichiren-boeddhisme zijn de tien werelden de tien levensomstandigheden die iedereen ervaart. Deze variëren van de hel, de laagste staat gekenmerkt door lijden en wanhoop, tot boeddhaschap, de hoogste staat gekenmerkt door grenzeloos mededogen en diepe wijsheid. Het Nichiren-boeddhisme benadrukt dat alle tien de werelden inherent zijn aan het leven van elke persoon, en men kan de staat van boeddhaschap manifesteren door de beoefening van het reciteren van Nam-myoho-renge-kyo.
 • De drie bewijzen: Nichiren benadrukte het belang van het verifiëren van de geldigheid van elke religieuze leerstelling door middel van "Documentair bewijs" (bewijs in geschriften), "Theoretisch bewijs" (logische consistentie) en "Actueel bewijs" (aantoonbare resultaten in het leven van degenen die het praktiseren).

Deze kernleringen van het Nichiren-boeddhisme komen samen om een ​​filosofie en praktijk te vormen die de inherente waardigheid van het leven, het potentieel voor verlichting in het heden en de transformerende kracht van de Lotus Soetra accentueert. Deze vorm van boeddhisme biedt een weg naar persoonlijke empowerment, maatschappelijke verandering en universele vrede door het beoefenen van de principes van de Lotus Soetra.

Wat beoefenen Nichiren-boeddhisten?

Nichiren-boeddhisten houden zich aan een apart ritueel dat bekend staat als Gongyo, afgeleid van de Japanse term voor 'ijverige beoefening'. Gongyo wordt tweemaal daags uitgevoerd, meestal 's ochtends en' s avonds, en tijdens formele bijeenkomsten. Het vertegenwoordigt een spirituele hoeksteen in de beoefening van het Nichiren-boeddhisme.

Het ritueel is een minutieuze re-enactment van een fragment uit de Lotus Soetra genaamd 'The Ceremony in the Air'. Ingewikkeld verweven in het weefsel van talloze boeddhistische soetra's is de setting van Vulture Peak, een berg in de buurt van de oude stad Rajgir in Noord-India.

In het elfde hoofdstuk van de Lotus Soetra vindt er echter een dramatische verschuiving plaats: de omgeving wordt verplaatst naar de hemel boven Gierenpiek, zoals Shakyamuni Boeddha en een gevolg van bodhisattva's stijgt op tot voorbij het aardse rijk. Vanaf dit verhoogde uitkijkpunt deelt Shakyamuni de leringen van de volgende hoofdstukken van de soetra mee voordat de vergadering terugkeert naar de aarde.

Gongyo is een veelomvattend ritueel waarbij geselecteerde delen uit twee hoofdstukken van de Lotus Soetra in het Japans worden gezongen. Deze chantenfase wordt gevolgd door een reeks stille gebeden, die een breed scala aan thema's omvatten, zoals dankbaarheid, eerbied voor de voorouders, het bereiken van wereldse verlangens en de collectieve vrede en het geluk van alle levende wezens wereldwijd. Het ritueel wordt afgesloten met het reciteren van de daimoku.

Beoefenaars van Gongyo streven er dagelijks naar hun levensomstandigheden te verbeteren, gebruikmakend van zowel de transcendente kijk op hun bestaan ​​als de motiverende kracht die nodig is om praktische dagelijkse uitdagingen aan te gaan. Dit ritueel zorgt voor een dynamisch ritme in hun leven: het doordrenkt beoefenaars met energie en ijver aan het begin van elke dag en biedt een reflectief platform in de schemering om na te denken over vooruitgang, verlangens en doelstellingen te evalueren en de toewijding om de gelukzaligheid van Boeddhaschap in zichzelf te bereiken, nieuw leven in te blazen. dit leven - ongeacht de belemmeringen. Op deze manier dient Gongyo als een motor voor het nastreven van verlichte levensstaten in het Nichiren-boeddhisme.

De effecten van het beoefenen van het Nichiren-boeddhisme

De beoefening van het Nichiren-boeddhisme is, net als andere vormen van boeddhisme, gericht op het bereiken van spirituele en persoonlijke ontwikkeling, het bevorderen van maatschappelijke verbetering en het bevorderen van universele vrede. De onderscheidende filosofie en praktijken bieden echter verschillende specifieke voordelen. Deze voordelen kunnen worden onderverdeeld in persoonlijke, sociale en spirituele categorieën:

persoonlijke voordelen

Zelf-transformatie: Door de primaire beoefening van het chanten van "Nam-myoho-renge-kyo", kunnen individuen de inherente Boeddhaschap in hun leven aanboren, wat leidt tot meer wijsheid, moed en mededogen. Dit proces, dat 'menselijke revolutie' wordt genoemd, is een diepgaande persoonlijke transformatie die kan leiden tot meer tevredenheid en geluk in het leven. Empowerment: Het Nichiren-boeddhisme benadrukt dat alle individuen het potentieel bezitten om verlichting te bereiken in hun huidige levensomstandigheden. Deze doctrine kan een gevoel van empowerment en veerkracht bevorderen en beoefenaars aanmoedigen om de uitdagingen in hun leven aan te gaan en te overwinnen. Stressvermindering: Zoals veel meditatieve praktijken, kan het chanten van "Nam-myoho-renge-kyo" mentale en emotionele voordelen bieden, waaronder stressvermindering, verbeterde focus en emotionele stabiliteit. Sociale voordelen

Gemeenschap: Boeddhistische Nichiren-organisaties bieden vaak een ondersteunende gemeenschap waar individuen een dialoog kunnen aangaan, van anderen kunnen leren en elkaar kunnen ondersteunen bij hun beoefening en persoonlijke groei. Betrokken boeddhisme: Het Nichiren-boeddhisme moedigt actieve betrokkenheid bij maatschappelijke kwesties aan. Beoefenaars worden aangespoord om bij te dragen aan hun gemeenschappen, vrede te bevorderen en deel te nemen aan educatieve activiteiten, waarbij een gevoel van doelgerichtheid en gemeenschappelijke verbondenheid wordt bevorderd.

spirituele voordelen

Het Nichiren-boeddhisme leert dat alle individuen in hun huidige leven verlichting of boeddhaschap kunnen bereiken. De beoefening biedt een weg naar deze verlichting en brengt diepe spirituele vervulling. Verdiept begrip van het leven: Door de studie van boeddhistische leringen, met name de Lotus Soetra en de geschriften van Nichiren, kunnen beoefenaars hun begrip van het leven en de uiteindelijke realiteit ervan, zoals de onderlinge verbondenheid van al het leven en de vergankelijkheid van het bestaan, verdiepen. Je moet er rekening mee houden dat hoewel deze voordelen vaak worden vermeld door beoefenaars van het Nichiren-boeddhisme, individuele ervaringen kunnen variëren op basis van persoonlijke omstandigheden, toewijding aan de beoefening en individuele interpretatie van de leringen.

Het verschil tussen het Nichiren-boeddhisme en andere boeddhistische tradities

Het Nichiren-boeddhisme vertoont verschillende onderscheidende kenmerken die het onderscheiden van andere boeddhistische tradities. Het onderscheid ligt voornamelijk in de leerstellige nadruk, de keuze van primaire teksten, de praktijkmethode en de betrokkenheid bij de samenleving.

 • Voorrang van de Lotus Soetra: Terwijl alle scholen van het boeddhisme de soetra's respecteren als heilige teksten die de leer van de Boeddha bevatten, beschouwt het Nichiren-boeddhisme de Lotus Soetra op unieke wijze als de ultieme en definitieve leer van de Boeddha. Het plaatst de Lotus Soetra boven alle andere boeddhistische soetra's, een standpunt dat doorgaans niet wordt gedeeld door andere boeddhistische tradities.
 • Nam-myoho-renge-kyo: De primaire praktijk in het Nichiren-boeddhisme is het reciteren van de uitdrukking "Nam-myoho-renge-kyo." Dit vertegenwoordigt een afwijking van andere vormen van boeddhisme, die de nadruk zouden kunnen leggen op meditatie, het naleven van voorschriften of andere praktijken die centraal staan ​​in hun traditie. Het Nichiren-boeddhisme beschouwt het gezang als het meest effectieve middel voor individuen om de boeddhaschap die inherent is aan hun leven aan te boren.
 • De gohonzon: Het gebruik van de Gohonzon, een kalligrafische mandala geschreven door Nichiren, is uniek voor het Nichiren-boeddhisme. Terwijl andere boeddhistische tradities verschillende iconen en afbeeldingen kunnen gebruiken als brandpunten voor meditatie of verering, chanten Nichiren-boeddhisten Nam-myoho-renge-kyo voor de Gohonzon, die zij beschouwen als een spiegel die de inherente boeddhaschap van hun leven weerspiegelt.
 • Betrokken boeddhisme: Het Nichiren-boeddhisme wordt vaak gekenmerkt door zijn actieve betrokkenheid bij de samenleving. Het moedigt beoefenaars aan om boeddhistische principes in het dagelijks leven toe te passen en een actieve rol in de samenleving te spelen. Terwijl sommige andere boeddhistische scholen de nadruk leggen op het kloosterleven of het zich terugtrekken uit maatschappelijke kwesties, beweert het Nichiren-boeddhisme dat verlichting wordt gevonden binnen de realiteit en uitdagingen van het dagelijks leven, wat leidt tot een benadering die vaak wordt aangeduid als 'geëngageerd boeddhisme'.
 • Focus op het huidige leven: Sommige vormen van boeddhisme, met name die welke zijn beïnvloed door de eerdere Theravada-traditie, leggen veel nadruk op het bereiken van Nirvana en bevrijding uit de cyclus van wedergeboorte. Het Nichiren-boeddhisme benadrukt daarentegen de mogelijkheid en het belang van het bereiken van verlichting in dit huidige leven, in deze wereld en voor alle mensen.
 • Kritiek op andere scholen: Nichiren stond bekend om zijn kritiek op andere boeddhistische scholen van zijn tijd, een standpunt dat in de meeste boeddhistische tradities niet gebruikelijk is. Hij voerde aan dat de leringen van deze andere scholen voorlopig of onvolledig waren in vergelijking met de Lotus Soetra, wat leidde tot confrontaties met religieuze en politieke autoriteiten.

De ontwikkeling van het Nichiren-boeddhisme in Europa en Amerika

De ontwikkeling van het Nichiren-boeddhisme in Europa en Amerika is grotendeels gekatalyseerd door twee grote organisaties: Soka Gakkai International (SGI) en Nichiren Shoshu. Terwijl de eerste de nadruk legt op sociaal activisme en de toepassing van boeddhistische principes in het dagelijks leven, is de laatste meer gericht op traditioneel boeddhistisch kloosterleven en rituelen.

In de Verenigde Staten speelt de SGI-USA, een Amerikaanse tak van Soka Gakkai International, sinds de jaren zestig een belangrijke rol bij de popularisering van het Nichiren-boeddhisme. De focus op de praktijk van leken, het eenvoudige gezang van 'Nam-myoho-renge-kyo' en de opname van 'dialoog' als een primaire manier van verspreiden hebben bijgedragen aan de groei van SGI-USA. De beweging heeft volgelingen aangetrokken met verschillende raciale en sociaaleconomische achtergronden, waardoor het een unieke Amerikaanse uitdrukking van het boeddhisme is.

In Europa heeft de verspreiding van het Nichiren-boeddhisme een vergelijkbaar traject gevolgd, maar werd beïnvloed door de unieke culturele contexten van individuele landen. In landen als het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk heeft SGI's nadruk op sociaal activisme en culturele uitwisseling geholpen om vaste voet aan de grond te krijgen. Bovendien de universele toepasbaarheid van de kernboodschap van de Lotus Soetra, die alle individuen van nature bezitten Boeddha natuur— heeft weerklank gevonden bij Europese gevoeligheden, waardoor het Nichiren-boeddhisme kan gedijen in een omgeving die doordrenkt is van diverse filosofische en religieuze tradities.

Hoewel zowel in Europa als in Amerika de expansie van het Nichiren-boeddhisme aanzienlijk is geweest, was het niet zonder uitdagingen. In beide regio's heeft de aanpassing van deze traditioneel Japanse vorm van boeddhisme aan de westerse context vragen doen rijzen over culturele authenticiteit, aanpassing en de spanning tussen traditie en moderniteit. Kritieken van binnen en buiten de boeddhistische gemeenschap hebben gewezen op de consumentistische en individualistische interpretaties van boeddhistische principes binnen sommige Nichiren-gemeenschappen, wat de moeilijkheid benadrukt om de verspreiding van boeddhistische leringen in evenwicht te brengen met hun transformatie in een nieuw cultureel milieu.

Bovendien hebben juridische en leerstellige geschillen tussen de Soka Gakkai International en de Nichiren Shoshu-sekte soms de bredere groei van het Nichiren-boeddhisme in Europa en Amerika overschaduwd. De excommunicatie van SGI door Nichiren Shoshu in 1991 veroorzaakte een schisma dat grote gevolgen heeft gehad voor het landschap van het Nichiren-boeddhisme in het Westen.

Ondanks deze uitdagingen is het traject van het Nichiren-boeddhisme in Europa en Amerika er een geweest van groei en diversificatie. Terwijl beoefenaars doorgaan met het onderzoeken van manieren om de leringen van de Lotus Soetra in hun dagelijks leven toe te passen, en terwijl geleerden kritische reflecties geven over de aanpassing van deze traditie in het Westen, belooft het Nichiren-boeddhisme zijn evolutie in deze regio's voort te zetten en bij te dragen aan het rijke tapijtwerk van wereldwijd boeddhisme.